Pravidlá spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti METROPOLITAN STAR a. s.

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (ďalej len „GDPR“)

S pravidlami spracúvania osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti METROPOLITAN STAR a. s., so sídlom: Panenská 13, 811 03 Bratislava, IČO: 50 349 899, zapísanej v OR OS: Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6869/B, ako prevádzkovateľa určujúceho účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých z Vašej strany, sa môžete oboznámiť aj na webovej stránke: www.metropolitan-star.sk.

 1. Ako získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje od Vás získavame priamo prostredníctvom:

 • vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke: www.metropolitan-star.sk;

 • poskytnutia spätnej väzby;

 • telefonickej alebo e-mailovej komunikácie, a to na základe našich kontaktných údajov sprístupnených na webovej stránke: www.metropolitan-star.sk.

Počas používania webovej stránky: www.metropolitan-star.sk môžeme automaticky zbierať aj údaje o technických špecifikáciách Vášho zariadenia, návštevností tejto webovej stránky a vyhľadávacích úkonoch na stránke www.metropolitan-star.sk. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.

 1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Vaše osobné údaje, získané spôsobom uvedeným v bode 1. týchto pravidiel, spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR, a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere, a to iba v nasledujúcom rozsahu:

 • Vaše meno a priezvisko;

 • Vaše rodné priezvisko v prípade v prípade uzatvorenia aspoň Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve;

 • adresa Vášho bydliska;

 • Vaše rodné číslo v prípade uzatvorenia aspoň Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve;

 • číslo Vášho bankového účtu;

 • Vaše e-mailová adresa;

 • Vaše telefónne číslo.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania Vašich osobných údajov nie sú:

 • ani tzv. osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé údaje) podľa čl. 9 GDPR;

 • a ani žiadne osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Informujete nás prosím bez zbytočného odkladu vždy, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania ich spracúvania našou spoločnosťou zmenia, aby sme mali osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, vždy pravdivé a aktuálne.

Za týmto alebo iným účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@metropolitan-star.sk

 1. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Evidujeme osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o:

 • nájom parkovacích státí;

 • nájom kancelárií;

 • nájom apartmánov;

 • a nájom iných nebytových priestorov.

 1. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti na účely popísané vyššie v bode 3. vychádza z nášho oprávneného záujmu:

 • na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o nájom nehnuteľnosti z našej ponuky;

 • na úspešnosti predzmluvných rokovaní;

 • na uzatvorení nájomnej zmluvy (vrátane zmluvy o budúcej nájomnej zmluvy); pričom vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany webovej stránky: www.metropolitan-star.sk je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je bezpečné fungovanie našich IT služieb a webovej stránky: www.metropolitan-star.sk.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR.

Máte však právo kedykoľvek namietať takéto spracovanie Vašich osobných údajov, a to písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@metropolitan-star.sk. Každú námietku voči nami vykonávanému spracúvaniu Vašich osobných údajov dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Naša spoločnosť nevykonáva automatizované spracovanie Vašich osobných údajov; a ani ich profilovanie.

 1. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a budeme spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu z našou spoločnosťou a 4 (štyri) roky po jeho skončení; pričom po uplynutí tejto doby Vaše údaje vymažeme, resp. odstránime likvidáciou.

 1. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú naši poskytovatelia služieb, ktorých služby využívame alebo budeme využívať, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel.

Konkrétne ide o služby spojené s:

 • developmentom a výstavbou;

 • technickou a softwarovou podporou;

 • ekonomickou, daňovou a účtovnou podporou;

 • právnou podporou;

 • realitnou podporou.

Títo naši sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Treťou osobou- sprostredkovateľom, prostredníctvom ktorej sa realizuje alebo môže realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane údajov získaných prostredníctvom cookies a iných podobných technológií, je:

 • financujúca banka- spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00 151 653;

 • webdizajn- spoločnosť SIN, s. r. o. , IČO: 36 732 494;

 • realitná a marketingová podpora- spoločnosť Pannonia real a. s. , IČO: 50 584 537;

 • predaj bytov- spoločnosť PO HVIEZDA s. r. o., IČO: 51 443 597.

V súlade s účinnou právnou úpravou naša spoločnosť ako prevádzkovateľ určujúci účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých z Vašej strany uzatvorila, resp. uzatvorí s uvedenými sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 1. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v EÚ.

 1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

Podľa GDPR máte právo najmä:

 • požiadať nás o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;

 • požiadať nás o nápravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;

 • požiadať nás o výmaz Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu;

 • požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;

 • požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;

 • za určitých okolností namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

Ak sme podľa Vášho názoru Vašu sťažnosť nevyriešili riadne, máte právo sťažovať sa voči nášmu postupu na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek aktualizované- doplnené alebo zmenené.

V Bratislave, dňa 1.9.2019