Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formulára

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Kompletné informácie sú dostupné na nižšie uvedenej kontaktnej adrese.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť BORA REAL, a. s., Panenská 13, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 930 752, petra.pjontekova@pannoniareal.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V prípade nejasností, otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, podnetov, alebo sťažností, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo nespravodlivo, alebo v prípade uplatnenia niektorého z vašich práv sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť zaslaním emailu: petra.pjontekova@pannoniareal.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo3@proenergy.sk.

Základný prehľad spracovateľských činností

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rámci nasledovných spracovateľských činností (IS):

Názov a popis spracovateľskej činnosti – účel a právny základ, iná dôležitá skutočnosť

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

(externí)

Webový formulár- Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie elektronickej korešpondencie prijatej prostredníctvom webového kontaktného formulára.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: (1) čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: plnenie zákonnej povinnosti, (2) čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: zmluvné, predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou,

(3) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem.

fyzické osoby – odosielatelia elektronickej korešpondencie.

osobné údaje – identifikačné a kontaktné napr. titul, meno, priezvisko, e – mailová adresa, telefónne číslo, adresa, odvozy o rôznych druhoch odpadov, iné údaje dobrovoľne uvedené v rámci komunikácie

Vedenie korešpondencie 5 rokov.

(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:

-iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

Údaje z niektorých vyššie uvedených spracovateľských operácií sa v aplikovateľnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu môžu použiť v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov, alebo právnych nárokov tretej strany (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, exekútorovi, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní, vymáhania pohľadávok a pod. Niektoré získané osobné údaje (napr. potvrdenia, záznamy, iné doklady potvrdzujúce danú skutočnosť a pod.) sa môžu uchovávať a používať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, právo na opravu (príp. doplnenie) osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak sa rozhodnete využiť niektoré zo svojich práv, môžete na to využiť náš formulár žiadosti, ktorý je dostupný v kompletnej informácii o spracúvaní vašich osobných údajov. V prípade, ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo spracúvame vaše osobné údaje nespravodlivo, nezákonne a pod. máte možnosť podať sťažnosť – návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.